Welkom op de website van Hetty van Aar
E-mail:

Contact webmaster over deze website naar
antonvanaar@gmail.com
Voorwaarden

Hoewel
www.hettyvanaar.nl <http://www.hettyvanaar.nl>  tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt www.hettyvanaar.nl <http://www.hettyvanaar.nl> expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. www.hettyvanaar.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Www.hettyvanaar.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logoís). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Www.hettyvanaar.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Berichten die u per e-mail naar Www.hettyvanaar.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Www.hettyvanaar.nl raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Hetty@hettyvanaar.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Www.hettyvanaar.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Www.hettyvanaar.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriŽle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Www.hettyvanaar.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Www.hettyvanaar.nl of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII)  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Www.hettyvanaar.nl

Op deze internetsite en de gebruikervoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de gebruikersvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Www.hettyvanaar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze gebruikersvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Privacy Statement

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Www.hettyvanaar.nl zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van Www.hettyvanaar.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van de bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met webmaster@hettyvanaar.nl. Www.hettyvanaar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.